kurser

ENTREPRENØRKURSUS

mangler

Hvad er en mangel i entrepriseretlig forstand? Og hvad skal du gøre, når du konstaterer en mangel ved dit byggeri? Hvordan sikrer du dig, at manglerne udbedres bedst muligt uden ekstra omkostninger? Og hvordan løser du en uenighed om ansvaret for mangler?

forsinkelse

Når tidsplanen overskrides, medfører det ofte store tab for såvel bygherren som for entreprenøren. Hvem bærer ansvaret for, at tidsplanen ikke holder. På kurset gennemgås reglerne om tidsfristforlængelse, dagbog og erstatning, samt hvorledes tabsgivende forsinkelser kan forsøges undgået.

RÅDGIVERKURSUS

Sikkerhedsstillelse
- og sagkyndig beslutning

Bygherren og entreprenøren skal i henhold til reglerne i AB18 og ABT18 stille sikkerhed over for hinanden for henholdsvis entreprisesummens betaling og for entreprisens udførelse. På kurset gennemgås reglerne om sikkerhedsstillelse inden for byggeriet. Den nyeste praksis om sikkerhedsstillelse vil også blive gennemgået på baggrund af voldgiftskendelser og sagkyndige beslutninger. Underviseren har deltaget i mere end 800 tvister om udbetaling af sikkerhedsstillelser/garantier inden for byggeriet.